Aegis Amada Ken Aragaki Shinjirou Arisato Minato Female Protagonist P3 Iori Junpei Kirijou Mitsuru Koromaru Sanada Akihiko Takeba Yukari Yamagishi Fuuka By Shiro96