Kuri S Kaito Kid Kudou Shinichi Mouri Ran Hattori Heiji Kazuha Toyama Koizumi Akako