Ranka Lee Sherim Nome Yuki Machi 159 216 (2 photos)